คุณยินดีที่จะไปปลูกคริสตจักรหรือไม่?

คุณยินดีที่จะไปปลูกคริสตจักรหรือไม่?

สวัสดีเพื่อน! คุณเคยรู้สึกไม่เพียงพอหรือไม่ ที่บางทีพระเจ้าอาจขอให้คุณทำมากกว่าที่คุณทำได้?

ข้าพเจ้าจินตนาการว่าสานุศิษย์อาจรู้สึกเช่นนั้นเมื่อพระเยซูทรงส่งพวกเขาออกไปเป็นผู้สอนศาสนา เราอ่านเรื่องนี้ในมัทธิว 10:5-8: “พระเยซูสิบสองคนนี้ให้ส่งออกไปและสั่งพวกเขาว่า ‘อย่าเข้าไปในทางของคนต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย แต่จงไปหาแกะหลงของวงศ์วานอิสราเอลดีกว่า 

และในขณะที่คุณไป จงเทศนาว่า ‘อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว’ 

รักษาคนป่วย ชำระคนโรคเรื้อน ให้คนตายเป็นขึ้นมา’ ขับผีออก คุณได้รับอย่างเสรี ให้โดยเสรี”

เหล่าสาวกสามารถรู้สึกได้อย่างดีว่าการเรียกนี้อยู่เหนือพวกเขา และอันที่จริง มันอยู่ไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะทำได้ ด้วยกำลังของพวกเขาเอง

แน่นอนว่าพระเยซูทรงทราบเรื่องนี้และทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็น ในข้อแรกของมัทธิว 10 เราอ่านว่า “และเมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาหาพระองค์ พระองค์ได้ประทานอำนาจให้พวกเขามีอำนาจเหนือวิญญาณที่ไม่สะอาด ให้ขับไล่และรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด”

พระเยซูประทานอำนาจที่พวกเขาต้องการ และเมื่อพระองค์ทรงส่งพวกเขาออกไป พระองค์ตรัสเตือนพวกเขาว่า “คุณได้รับอย่างเสรี จงให้โดยเสรี” เมื่อพวกเขาอ้างของขวัญที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา พวกเขาทำได้มากกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ขอให้พวกเขาทำ

ทุกวันนี้ ขณะที่เราคิดถึงการเข้าถึงโลก ซึ่งเป็นโลกที่มีประชากรเกือบ 8 พันล้านคน ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีเสรีภาพทางศาสนาอย่างจำกัดหรือไม่มีเลย และในส่วนอื่น ๆ ของโลก ที่ซึ่งลัทธิฆราวาสนิยมครอบงำอย่างเข้มแข็ง อาจดูเหมือนท้าทายเกือบเท่าๆ กัน

เราอาจรู้สึกไม่คู่ควรกับความท้าทายนี้โดยสิ้นเชิง และที่จริงแล้ว ในความแข็งแกร่งของเรา เราเองก็เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเรียกให้เราไป โดยสัญญาว่าจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามที่พระองค์ขอให้เราทำ

วันสะบาโตที่จะถึงนี้ คือวันที่ 14 สิงหาคม คริสตจักรโลกกำลังมุ่งไปที่การเข้าถึงโลกผ่านการปลูกคริสตจักร

คุณทราบหรือไม่ว่าทุกๆ ปี เหล่านักบวชในเซเว่นเดย์จำนวนหลายพันคนออกเดินทางเพื่อสร้างโบสถ์ พวกเขาเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ชาวสวนคริสตจักรบางคนออกไปด้วยตนเอง บางคนได้รับการสนับสนุนจากการประชุมหรือพันธกิจของพวกเขา และบางคนเช่นผู้บุกเบิกภารกิจระดับโลก ถูกส่งออกไปขอบคุณผู้สนับสนุนที่เชื่อว่าเรามีภารกิจเพื่อไปให้ถึงผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

การปลูกคริสตจักรไม่ใช่เรื่องใหม่ มันย้อนกลับไปที่คริสตจักรคริสเตียนยุคแรก อัครสาวกเปาโลเป็นหนึ่งในผู้ปลูกต้นไม้ในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด เขาไปทั่วตุรกีโดยเริ่มจากกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ พระองค์ทรงเป็นเหมือนบิดาที่เปี่ยมด้วยความรัก ทรงดูแลคริสตจักรเหล่านั้นให้เติบโตและเลี้ยงดูสาวกรุ่นเยาว์ ทุกที่ที่เขาไป เขาหยุดพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์ไม่ได้ เขามีข้อความแห่งความหวังว่าเขาไม่สามารถเก็บไว้กับตัวเองได้ นี่คือวิธีที่คริสตจักรยุคแรกทวีคูณ

คริสตจักรมิชชั่นก็เติบโตในลักษณะเดียวกัน ผู้บุกเบิกแอ๊ดเวน

ตีสในยุคแรกมีข้อความพิเศษที่จะแบ่งปัน และพวกเขาก็เริ่มเดินทางข้ามโลก เริ่มต้นกลุ่มผู้เชื่อใหม่ไม่ว่าจะไปที่ไหน มรดกนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการก่อตั้งคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสทั่วโลก

กระนั้น แม้จะมีการเติบโตอย่างมาก ผู้คนจำนวนมากยังไม่เคยได้ยินข่าวสารการจุติ หรือแม้แต่พระนามของพระเยซู อันที่จริง สองในสามของประชากรโลกไม่รู้จักพระเยซู

และนี่คือเหตุผลที่เราถูกเรียกให้ไปในวันนี้ อาจจะไปถึงเพื่อนบ้านของเรา คนที่เรารัก หรือเพื่อนร่วมงาน หรืออาจเป็นโดยการมอบพันธกิจของเราเพื่อไปหาคนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของ โลก หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงผู้อื่นเพื่อพระเยซู หรือวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการปลูกคริสตจักร ผมขอเชิญคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Global Mission ที่: gm.adventistmission.org

เพื่อน ๆ การเข้าถึงโลกไม่ใช่การเรียกที่เป็นไปไม่ได้ ในหนังสืออันยอดเยี่ยม Christ’s Object Lessons หน้า 333 เราอ่านคำสัญญาอันน่าทึ่งนี้ว่า “เมื่อน้ำพระทัยของมนุษย์ร่วมมือกับน้ำพระทัยพระเจ้า สิ่งนั้นจะกลายเป็นอำนาจทุกอย่าง สิ่งใดที่ต้องทำตามพระบัญชาของพระองค์ก็สำเร็จได้ใน ความแข็งแกร่งของเขา ทุกคำอธิษฐานของเขาทำให้ได้”

คุณยินดีที่จะรับสายหรือไม่? คุณยินดีที่จะพูดว่า “ฉันจะไปถึงโลกเพื่อพระองค์”

มาอธิษฐานด้วยกัน พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเรียกหาเรา พระองค์ประทานพลังให้เราทำให้สำเร็จ บัดนี้พระองค์เจ้าข้า เราขอในขณะที่ก้มศีรษะ ขณะที่เราอธิษฐานถึงพระองค์โดยตรงสู่ห้องบัลลังก์แห่งสวรรค์ และเป็นสิทธิพิเศษอะไรเช่นนี้ เราไม่ต้องผ่านมนุษย์คนใดเลย เราขอเพียงในพระนามพระเยซู และเราคุยกับคุณ ตอนนี้เรากำลังขอให้คุณช่วยให้เราสามารถสัมผัสชีวิตของเพื่อนบ้าน เพื่อนของเรา คนที่เรารัก เพื่อนร่วมงานที่ทำงานของเรา และใช่ผู้คนทั่วโลก เมื่อเราช่วยให้ผู้คนรู้ว่าพระเจ้ามีแผนพิเศษสำหรับพวกเขาแต่ละคน และพระองค์กำลังจะกลับมาเพื่อพาเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ ช่างเป็นความหวังอันเป็นพรที่เรามี ช่วยเราทุกคนกล่าวว่า “ใช่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะ ไปและเข้าถึงโลกของฉันเพื่อพระเยซูคริสต์” เราขอขอบคุณที่รับฟังเราตอนนี้ ในพระนามของพระคริสต์ เราขอเถิด เอเมน

Credit : สล็อต UFABET